Algemene voorwaarden


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AvantGarde Saunabouw

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "AvantGarde Saunabouw": de onderneming die onder de handelsnaam "AvantGarde Saunabouw" gedreven wordt door Bouwtechnisch Bedrijf Henk Frericks, gevestigd te Ulft in Nederland, sinds 1979 ingeschreven in het handelsregister van de KvK Arnhem - Ons BTW nummer kunt u vinden op de factuur die u bij uw bestelling krijgt.

"Orderbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.\

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en AvantGarde Saunabouw door of via AvantGarde Saunabouw binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Koper": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot AvantGarde Saunabouw in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AvantGarde Saunabouw en op alle met AvantGarde Saunabouw aangegane overeenkomsten. De Internetsite van AvantGarde Saunabouw richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische. 2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

2.4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

2.5. Daar waar in deze voorwaarden en op de Internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden AvantGarde Saunabouw derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.3 is voldaan.

3.2. De prijzen genoemd op de Internetsite zijn slechts veertien dagen geldig. AvantGarde Saunabouw garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

3.3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer AvantGarde Saunabouw het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

3.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens AvantGarde Saunabouw schriftelijk zijn vastgelegd.

3.5. Een bestelling bij AvantGarde Saunabouw kan alleen gedaan worden door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding

3.6. Koper en AvantGarde Saunabouw komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

Artikel 3.7. Transportschade

Avantgarde doet haar uiterste best om de materialen onbeschadigd bij u te bezorgen. Echter dit is niet altijd te voorkomen. Daarom is het ook van belang dat u de zending metéén controleert en bij beschadiging dit aan de bezorger en bij avantgarde te melden
. Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden
. Wij kunnen u vragen foto's van de beschadiging te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen.
. Afhankelijk van de beschadiging zullen wij gepaste actie ondernemen. Dit kan betekenen een vervangende zending of een vergoeding / verrekening.
Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
Artikel 3.8. Garantie
14.1.Op alle artikelen die u bij ons koopt hebt u garantie. Voor bepaalde producten is sprake van aanvullende fabrieksgarantie, dit staat bij de betreffende producten aangegeven. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of niet functioneren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk maar binnen de wettelijk bekwame tijd, te melden.
. U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier
. U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
- Ordernummer
- Omschrijving artikel welke defect is
- Een duidelijke uitgebreide omschrijving van het probleem

. Na ontvangst van uw melding kunt u binnen 14 kalenderdagen een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
. Wij kunnen u vragen foto's van het product te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen.
Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor rekening van Avantgarde. Bij een ongegronde klacht kan geen aanspraak gemaakt worden op gratis reparatie of vervanging en komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument. Avantgarde verstrekt in dat geval een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. Hierna kan worden aangegeven of er akkoord gegaan wordt met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat afgezien wordt van verdere afhandeling. In het laatste geval wordt het artikel geretourneerd. De verzendkosten voor de retourzending komen hierbij voor rekening van de consument. Avantgarde brengt in het geval van een ongegronde klacht een bedrag onderzoeks-test- en administratiekosten in rekening. Dit te betalen bedrag is afhankelijk van het artikel
Het minumumbedrag is € 35 euro
Indien een klacht gegrond is, heeft de consument recht op kosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
. bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
. bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
. bij normale slijtage;
. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.

U hebt alleen recht op garantie via Avantgarde wanneer u het product bij ons hebt aangeschaft.


Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage tenzij anders aangegevens op de website.

4.2. De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

4.3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

Artikel 5. Betaling
5.1. Als AvantGarde Saunabouw na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt maximaal ter hoogte van het bedrag dat AvantGarde Saunabouw onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben.

5.2. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die AvantGarde Saunabouw als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 75,-- exclusief BTW.

Artikel 6. Aflevering en leveringstermijnen
6.1. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en België en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

6.2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.

6.3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten opnieuw zijn aangeboden cq. afgehaald op het postkantoor.

6.4. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

6.5. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde AvantGarde Saunabouw producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten naar AvantGarde Saunabouw terug te zenden, binnen een termijn van 7 werkdagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele,
niet beschadigde, verpakking.

6.6. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal AvantGarde Saunabouw zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met de verzendkosten en 10% handelingskosten met een minimum van € 10,-. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij AvantGarde Saunabouw de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt. Hout en bouwmaterialen worden nooit retour genomen.

6.7. AvantGarde Saunabouw zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.

6.8. Indien de producten beschadigd zijn, zal AvantGarde Saunabouw de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: - de herstelkosten, dan wel - de waarde van het product.

6.9. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met AvantGarde Saunabouw verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

7.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

Artikel 8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door AvantGarde Saunabouw geleverde producten en/of diensten.

8.2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van AvantGarde Saunabouw cq. de toeleveranciers van AvantGarde Saunabouw, behandelen en gebruiken.

8.3. De koper zal AvantGarde Saunabouw direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.

8.4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan AvantGarde Saunabouw te melden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij AvantGarde Saunabouw cq. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk- , tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat door AvantGarde Saunabouw ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder AvantGarde Saunabouw haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.3. Koper mag de merken van AvantGarde Saunabouw niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

9.4. AvantGarde Saunabouw verklaart dat naar haar beste weten dat door AvantGarde Saunabouw geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland en België geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is spannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan AvantGarde Saunabouw, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Avantgarde product aan AvantGarde Saunabouw betaalde prijs, met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.

9.5. De koper stelt AvantGarde Saunabouw direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door AvantGarde Saunabouw inbreuk maakt op enig in Nederland en België geldend intellectueel eigendomsrecht.

9.6. AvantGarde Saunabouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AvantGarde Saunabouw.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is AvantGarde Saunabouw nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. AvantGarde Saunabouw is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

10.2. AvantGarde Saunabouw is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

10.3. Ook is AvantGarde Saunabouw niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van AvantGarde Saunabouw wegens onderhoud of anderszins.

10.4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

10.5. AvantGarde Saunabouw aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit AvantGarde Saunabouw iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Indien AvantGarde Saunabouw door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

11.3. Onder overmacht van AvantGarde Saunabouw wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door AvantGarde Saunabouw of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle tussen Koper en AvantGarde Saunabouw gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van AvantGarde Saunabouw, tenzij anders is overeengekomen.

12.3. AvantGarde Saunabouw is gerechtigd van tijd tot tijd de voorwaarden te wijzigen.

Artikel 13. AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder vindt u de informatie omtrent hoe Avantgarde Saunabouw met uw gegevens omgaat.

 
13.1 Persoonsgegevens
Avantgarde Saunabouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u akkoord bent gegaan met onze algemene leveringsvoorwaarden.

Als u bij bestelling akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Geeft u aan dat u akkoord gaat dat Avantgarde Saunabouw uw gegevens zal verwerken voor de volgende doeleinden:

-        Facturatie
-        Verzending van de bestelde artikelen ( Dit houd in dat wij uw gegevens  zorgvuldig verstrekken aan onze vervoerspartners. Zij zullen met uw gegevens zorgvuldig omgaan)
-        Nieuwsbrieven en mailings. Avantgarde Saunabouw kan u gegevens ook gebruiken voor nieuwsbrieven en mailings. Echter zullen wij dit alleen doen als u hier vooraf toestemming heeft gegevens middels onze website. Avantgarde biedt u ook te allen tijde de optie om nieuwsbrieven/mailings van ons naar u als klant stop te zetten.

13.2 Waarom gebruiken wij persoonsgegevens
Avantgarde Saunabouw verwerkt uw persoonsgegevens om een complete administratie bij te houden die tevens belangrijk is voor de garantie voorwaarden. Ook zullen wij uw gegevens delen met onze vervoerspartners om ervoor te zorgen dat wij de bestelde goederen bij u kunnen afleveren.

13.3 Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden binnen Avantgarde Saunabouw alleen behandeld door de daardoor bevoegde medewerkers. Deze medewerkers zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet delen met 3e partijen waar dit niet noodzakelijk is.

13.4 Beveiliging van persoonsgegevens
Avantgarde Saunabouw heeft de persoonsgegevens en database beveiligd door middel van wachtwoorden.
Mochten er toch problemen voortdoen dan zullen de betreffende personen en de Autoriteit Persoonsgegevens direct in kennis worden gesteld.

13.5 Cookies
Op de website worden alleen cookies gebruikt om uw gegevens op te slaan voor een komende bestelling. Zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen.
U kunt deze cookies te allen tijde zelf wissen.